خاطرات دوران دانشجویی و پزشکی
زمانی که استفاده از رادیو در قم به مجوز شهربانی نیاز داشت!
دکتر علی محسنی کاشانی
استفاده از رادیو که این روزها در ایران هم مانند دیگر کشورهای جهان بسیار فراگیر شده است ۷۳ سال پیش در قم نیاز به اخذ مجوز از شهربانی داشت، که متن سند آن در پی می‌آید:

«تاریخ ۱۱ر۴ر۱۳۲۸

شماره ۳۶۷۸

وزارت فرهنگ

اداره فرهنگ قم

آموزشگاه: دبیرستان حکیم نظامی قم

بدینوسیله به کلیه آقایان کارمندان آن آموزشگاه که رادیو دارند ابلاغ می‌شود که برای تکمیل جواز رادیوی خود و امضاء برگ تعهدنامه به دفتر شعبه اماکن اداره شهربانی مراجعه نمایند و ضمناً اشخاصی که رادیو آنها پروانه گمرکی دارد و فقط جلب موافقت آقای محمدعلی بشارتی کارمند اداره پست و تلگراف کافی است که با آدرس کامل در منزل آنان رادیو معاینه گردد، ولی آقایانی که پروانه گمرکی ندارند ناچار باید رادیوی خود را برای معاینه به اداره پست و تلگراف ببرند و برگ معاینه دریافت داشته به اداره شهربانی مراجعه نمایند تا ترتیب جواز رادیوی آنان داده شود.

از طرف رئیس فرهنگ قم ـ‌ رضوانی

مهر و امضاء»

نسخه مناسب چاپ