یورش نظامیان صهیونیست به قدس و درگیری با جوانان فلسطینی
 

منابع خبری از یورش نظامیان صهیونیست به شهرکی در قدس اشغالی و درگیری با جوانان فلسطینی خبر دادند. نظامیان صهیونیست به شهرک «جبل المکبر» واقع در قدس اشغالی حمله و به سمت فلسطینیان گاز اشک آور پرتاب کردند که جوانان فلسطینی هم با یورش آنها مقابله کردند.

نسخه مناسب چاپ