داستان کوتاه
سرخ پوست ها و رئیس جدید
اعضای قبیله سرخ پوست از رئیس جدید پرسیدند:آیا زمستان سختی در پیش است؟رئیس جوان قبیله که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت، جواب داد:برای احتیاط هیزم تهیه کنید. سپس او به سازمان هواشناسی کشور زنگ می زند و می‌پرسد:آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟
پاسخ:اینطور به نظر می‌آید. سپس رئیس به مردان قبیله دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنند و برای اینکه مطمئن شود یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ زد و گفت:شما نظر قبلی را تایید می کنید؟پاسخ: «۱۰۰ در صد»، رئیس به همه افراد قبیله دستور داد که تمام توانشان را برای جمع آوری هیزم بیشتر صرف کنند. بعد دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد و گفت:آقا شما مطمئن هسـتید که امسال زمستان سردی در پیـش است؟پاسخ: بگذار اینطوری بگم؛ سردترین زمستان در تاریــخ معاصر!رئیس: از کجا می دانید؟پاسخ:چون سرخ پوست ها دیوانه وار هیزم جمع می کنند!
منبع:داستانک

code

نسخه مناسب چاپ