حکمت نهج البلاغه
بد تجارتی است که دنیا را ارزش خود بدانی و آن را به جای آنچه نزد خداوند برای توست، قرار دهی .

نسخه مناسب چاپ