بازیکنان آلمان در اعتراض به قوانین میزبان
 

بازیکنان آلمان در اعتراض به قوانین میزبان مسابقات قبل از شروع بازی با حالت گذاشتن دست در مقابل دهان خود، عکس تیمی گرفتند

نسخه مناسب چاپ