پند بزرگان
عشق همیشگی است و این ما هستیم که ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شکن. عشق همیشه قابل اعتماد است، اما مردم همیشه نیستند .

لئوبوسکالیا

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی، تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی.

شوپنهاور

code

نسخه مناسب چاپ