جزای نقدی متهم اصلی پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به خزانه واریز شد‏
معاون دادستان تهران گفت: جزای نقدی پرونده فساد۳۰۰۰ میلیارد تومانی به صندوق واریز شد.

مرتضی تورک افزود: از اموال متهم پرونده فساد بزرگ بانکی ۶۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی برداشت و به خزانه واریز شد.

معاون دادستان تهران اضافه کرد:‌ بعد از مزایده املاک مه آفرید امیر خسروی، مزایده شرکت‌ها به زودی اجرایی می‌شود.‏

نسخه مناسب چاپ