برنامه مسابقات جام جهانی ( چهار‌شنبه ۹ آذر)
ساعت ۱۸:۳۰ر استرالیا – دانمارک، ورزشگاه الجنوب

ساعت ۱۸:۳۰ر فرانسه – تونس، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

ساعت ۲۲:۳۰ر لهستان – آرژانتین، ورزشگاه راس ابوعبود

ساعت ۲۲:۳۰ر عربستان – مکزیک، ورزشگاه لوسیل

برنامه مسابقات جام جهانی ( چهار‌شنبه ۹ آذر)

ساعت ۱۸:۳۰ر استرالیا – دانمارک، ورزشگاه الجنوب

ساعت ۱۸:۳۰ر فرانسه – تونس، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

ساعت ۲۲:۳۰ر لهستان – آرژانتین، ورزشگاه راس ابوعبود

ساعت ۲۲:۳۰ر عربستان – مکزیک، ورزشگاه لوسیلبرنامه مسابقات جام جهانی ( چهار‌شنبه ۹ آذر)

ساعت ۱۸:۳۰ر استرالیا – دانمارک، ورزشگاه الجنوب

ساعت ۱۸:۳۰ر فرانسه – تونس، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

ساعت ۲۲:۳۰ر لهستان – آرژانتین، ورزشگاه راس ابوعبود

ساعت ۲۲:۳۰ر عربستان – مکزیک، ورزشگاه لوسیل

نسخه مناسب چاپ