حکمت نهج البلاغه
دنیای نکوهیده را رها کنید که دنیا کسانی را که بیش از شما شیفتۀ آن بودند، رها کرده است.

نسخه مناسب چاپ