پند بزرگان
هیچ انسانی کامل نیست، اما آدم هایی که خیال می کنند، کامل هستند هرگز به درد کار تیمی نمی خورند.
جان ماکسول

مرد ها وقتی عاشق می شوند، به دنیا می آیند و زن ها عاشق که می شوند، می میرند!
ویسلاوا شیمبورسکا

code

نسخه مناسب چاپ