رنجش
سیدبرهان‏الدین محقق ترمذى: آزادمرد آن باشد که ازرنجانیدن کسى نرنجد. جوانمرد آن باشد که مستحق‏رنجانیدن را نرنجاند.

معارف

نسخه مناسب چاپ