سرایه
تا غم عشق تو هست در همه عالم

هیچ دلی را غمی دگر که پسندد؟

وصل تو جستم به نیم جان محقر

وصل تو آخر بدین قدر که پسندد؟

هر سحر از عشق تو بسا که بسوزم

سوز چو من شمع هر سحر که پسندد؟

چون تو جگر گوشه دل منی آخر

قوت من از گوشه جگر که پسندد؟

شد دل عطار پاره پاره ز شوقت

کار دل او ازین بتر که پسندد؟

عطار نیشابوری

code

نسخه مناسب چاپ