پند بزرگان
اگر خدا را بخواهی، قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی، قیمت تو همان است که خواسته ای!

شیخ رجبعلی خیاط

زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم ها و اشیاء.

آلبرت انیشتین

code

نسخه مناسب چاپ