پند بزرگان
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی؛ دوست بسیارداشته باش تا معروف باشی.

آشو

آدم هایی که به اعتقادشان بی اعتقاد هستند، توان انجام هر رذالتی را دارند.

هرتا مولر

code

نسخه مناسب چاپ