حکمت نهج البلاغه
دنیا سرایی است که سرنوشت آن فنا، و سرنوشت اهلش کوچیدن از آن است. شیرین و سرسبز می نماید، زود به دست خواهانش می رسد و با دل بیننده اش می آمیزد (ولی پایدار نمی ماند) .

نسخه مناسب چاپ