متوقف شدن حکم اعدام ماهان صدرات
حکم اعدام ماهان صدرات مرنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم ماهان صدرات مرنی نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده برای رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.

ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.

بر اساس کیفرخواست صادر شده برای ماهان صدرات، او متهم به “محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی” شده است.

نسخه مناسب چاپ