اشتباه های رایج تربیتی
شکست را ممنوع نکنید!
 

موفقیت فرزندان آرزوی هر پدر و مادری است و والدین سعی می‌کنند مراحل رسیدن به موفقیت و مسیرهای رشد و پیشرفت به فرزندان آموزش دهند و همه این موارد ضروری است. چرا که افراد باید از کودکی برای دستیابی به یک زندگی سعادتمند تلاش کنند و راهی صعودی در پیش بگیرند. اما تمرکز همیشگی روی موفقیت و تقبیح هر گونه شکستی سبب می‌شود کودکان تصور فاجعه بار و اغراق آمیزی از شکست در ذهنشان شکل بگیرد.

اگرچنین اتفاقی بیفتد و کودک آمادگی مواجهه با شکست را نداشته باشد، هنگام شکست که اجتناب  ناپذیر است، رویکرد مناسبی را نخواهد داشت برای مثال ممکن است شکست را نپذیرد و در یک مسابقه، پس از شکست آن را رها کند یا به دنبال راه‌های غیردرست نظیر تقلب برای کسب همیشگی پیروزی باشد که این عادت اگر تداوم پیدا کند و کودک نسبت به شکست مقاوم نباشد، در بزرگسالی فردی شکننده و آسیب‌پذیر خواهد شد.

code

نسخه مناسب چاپ