پند بزرگان
افراد شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.

گوته

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند.

آنتوان چخوف

code

نسخه مناسب چاپ