آسمان هفته
 

مثلث تابستانی شامل ستاره های دَنَب، نسرطایر و نسر واقع هنوز هم در آسمان این هفته دیده می شوند و با توجه به این که هر شب کمی به طرف غرب تغییر مکان می دهند، حداقل تا دو ماه آینده نیز شاهد این ستاره ها در آسمان هستیم. با وجود این که تابستان به پایان نرسیده است ولی ستارگانی از جانب شرق طلوع می کنند که به آسمان پاییزی تعلق دارند و مژده آمدن پاییز و خنک شدن هوا را می دهند. ستارگان صورت فلکی «چهار گوش بزرگ اسب بالدار» از این دسته از ستارگان هستند که در آسمان شمال شرقی در ابتدای راه قرار دارند. صورت فلکی دیگری در گوشه شمال شرقی چهار گوش دیده می شود که به آندرومدا یا «زن در زنجیر» معروف است. البته آندرومدا به دلیل این که در افق پایین قرار دارد به راحتی دیده نمی شود ولی در پایان شهریور به خوبی قابل مشاهده است. آندرومدا از جمله اجرام دیدنی این صورت فلکی است که فقط با کمک تلسکوپ قابل مشاهده است.
درخشان ترین ستاره آسمان شب های این هفته به نام ستاره نسرواقع خودنمایی می کند. در نزدیکی ستاره نسرواقع یک ستاره دوگانه دیده می شود که «اپسیلون ـ شلیاق» نام دارد و با یک دوربین دوچشمی به خوبی قابل مشاهده است. همچنین ستاره «دلتای شلیاق» از دیگر دوگانه های صورت فلکی شلیاق با دوربین دوچشمی دیده می شود.
سحابی حلقه ای۵۷ M بین ستاره های بتا و «گامای شلیاق» با تلسکوپ های حرفه ای مانند حلقه‌ای دود دیده می شود. شلیاق، صورت فلکی کوچکی است ولی به دلیل این که ستاره درخشان نسر واقع در آن قرار دارد از اهمیّت ویژه ای در آسمان برخوردار است.در نزدیکی صورت فلکی شلیاق به یک صورت فلکی کوچک به نام «روباهک» برمی خوریم. هر چند این صورت فلکی برای رصد کردن شاید جالب نباشد ولی مکان مهمی برای رصد نواخترها در کهکشان راه شیری به شمار می رود. نخستین ستاره تب اختر به نام «پلسار» در جنوب ستاره «آلفای روباهک» کشف شد. صورت فلکی «سهم» نیز مانند روباهک همین ویژگی را دارد. در مجاورت این صورت فلکی می توان خوشه «بروچی» یا «کولیندر ۳۹۹» که در زبان فارسی «چوب درختی» نام دارد را به آسانی با دوربین دوچشمی مشاهده کرد.
در ناحیه شمالی آسمان، صورت فلکی ذات الکرسی دارای ۶ ستاره است که به طور زیگزاگ و به شکل Wبرعکس هستند. ذات الکرسی روی نوار راه شیری قرار گرفته است. در ناحیه شرقی ذات الکرسی صورت فلکی برساووش دیده می شود که در افق پایین قرار دارد.ستاره سماک رامح در صورت فلکی عوا با چشم غیر مسلح به صورت ستاره ای روشن و پرنور در انتهای صورت فلکی عوا دیده می شودو با چشم مسلح به رنگ نارنجی جلوه می دهد. با یک تلسکوپ می توان در فاصله ۱۲ درجه ای شمال غرب ستاره سماک رامح، یک خوشه ستاره ای به نام M3را مشاهده کرد که یک خوشه کروی متراکم و در مجاورت صورت فلکی تازی است.

code

نسخه مناسب چاپ