حکم ریاست ۴ دانشگاه و یک پژوهشگاه کشور صادر شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری احکام ریاست چهار دانشگاه و یک پژوهشگاه کشور را برای مدت چهار سال صادر کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی زلفی‌گل بر اساس مصوبه جلسه ۵۰پانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۱، کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها –شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکام ریاست چهار دانشگاه و یک پژوهشگاه کشور را برای مدت چهار سال صادر کرد.

به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی‌گل، طی احکام جداگانه‌ای دکتر احد ضابط را به عنوان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر اسماعیل فاتحی‌فر را به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دکتر جمال فیاضی را به عنوان رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دکتر اسماعیل چمنی را به عنوان رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و دکتر حسن تاجیک را به عنوان رئیس پژوهشگاه رنگ منصوب کرد.

نسخه مناسب چاپ