توضیح مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران وکانادا درباره رقم ۷۰ میلیارددلار
به دنبال جوابیه بانک مرکزی به گزارش اطلاعات درباره خروج ۷۰ میلیارددلارارز از ایران به مقصاد کانادا در۵ر۱ سال اخیر، مهندس محمد وحیدی راد توضیحاتی دراین خصوص ارایه کرد.

وی گفت:به عنوان اولین نکته باید بگویم درشرایط تحریم شدید بخصوص درباره کانادا،بانک مرکزی فاقد ابزاری برای رصد حجم پول خارج شده از کشور است ومکانیسمی برای نظارت دراین خصوص دردست ندارد که بخواهد ارقام ارایه شده را رد کند.

وی افزود:اما بخش خصوصی بااستناد به علائم،آمار ونشانه های مختلفی که درکانادا مشاهده می کندمی تواند تخمین نسبتا درستی دراین خصوص ارایه دهد ورقم ۷۰ میلیارددلار هم براین اساس ارایه شده است. یکی از این علائم،میزان پول هایی است که از مقصد ترکیه،عمان وامارات واز طریق صرافی های آنجا به کانادا می آید که بخش بزرگی از این وجوه مربوط به حواله های ارزی ایرانیان است که برای دورزدن تحریم ها از طریق صرافی این کشورهای واسط به کانادا وارد می شود.

راد تصریح کرد:علائم دیگرحجم مهاجرت ایرانیان به کانادا ازطریق سرمایه گذاری، مهاجرت عادی ودانشجویی وهمچنین حجم خرید خانه،املاک ومستغلات وواحدهای تولیدی درشهرهای مختلف کاناداست.توضیح اینکه برای سرمایه گذاری منجر به مهاجرت به کانادا به طور متوسط تا ۱۴۰ هزاردلاربه عنوان سرمایه پایه راه اندازی کسب وکار ،لازم است که وقتی فقط دریک شهر کانادا یکهزار درخواست از این طریق ارایه شده ، فقط ۱۴ میلیارددلار از این طریق سرمایه خارج شده است.این رقم ِ حداقلی است چرا که وقتی به این هزینه اولیه سرمایه گذاری،سایرهزینه های مهاجرت چون خرید یااجاره خانه،وکیل ودیگر هزینه های زندگی اضافه شود ممکن است رقم به ۳۰۰هزاردلار هم برسد که دراین صورت با درنظرگرفتن آن ۱۰۰۰درخواست سرمایه گذاری وکسب وکار،رقم به ۳۰ میلیارددلارخواهدرسید.

این مقام بخش خصوصی ادامه داد:افزایش سرمایه گذاری ایرانیان درسالهای اخیردرخریدیا پیش خریدملک ورونق بسیارزیادبازارملک درشهری مثل تورنتو،نشان از خروج بسیارزیادسرمایه ایرانی به سوی کانادا دارد که تخمین ارایه شده بر اساس همه شواهد به عنوان یک تخمین حداقلی را غیرقابل خدشه می سازد.همچنین وقتی تبلیغات میلیون دلاری برای انجام مهاجرت به کانادا درسطح اینترنت وشرکت های مختلف وجوددارد،خود نشان از وجود بیزنسی پررونق ومتناظربرآن،خروج سرمایه ای هنگفت است.

وی اظهارکرد: نکته آخری که می خواهم به این توضیح اضافه کنم این است که لحن پاسخ بانک مرکزی به گونه ای است که انگار ماایشان را متهم کرده ایم. حال آن که چنین نیست.هدف ما درانجمن بازرگانی ایران وکانادا این است که از طریق گفتگو با «رسانه های امن» ، طرح مشکل کنیم تا مسئولین به دنبال راه حل باشندوهدف ازبیان مشکلات وارقام همین است.اگر مشکلات دررسانه های امن مطرح نشود پس کجا باید مطرح شود؟ ما هیچ گاه به سوی رسانه های خاص نرفته ایم اما معتقدیم باید مشکلات و واقعیات موجودرادررسانه های امن گفت وراه حل یابی کرد.

نسخه مناسب چاپ