سرایه
ای دوست کجایی و کجایی که نئی
آخر تو کرایی و کرایی که نئی
بیگانگی تو با من افتاد ولی
تو یار کدام آشنایی که نئی
سلمان ساوجی

code

نسخه مناسب چاپ