حکمت نهج البلاغه
من از کسانی هستم که در راه خدا، ملامت هیچ سرزنشگری آنان را از راه باز نمی‌دارد، آنان که سیمایشان سیمای درستکاران است و سخنشان سخن نیکوکاران؛ آبادکنندگان شب‌اند (به راز و نیاز)، و چراغان روزند (به رهنمایی بندگان). به ریسمان قرآن چنگ می‌زنند، آیین و روش خدا و پیامبرش را زنده می‌دارند، نه بزرگی میفروشند و نه برتری می‌جویند، نه خیانت می‌ورزند و نه به تباهی می‌پردازند. دلشان در بهشت پر می‌کشد، و پیکرشان در کار و تکاپوست.

نسخه مناسب چاپ