سرایه
باید که تو اینقدر بدانی به یقین

کان کو چو تویی برآرد از خاک زمین

ناخواسته داد آنچه بایست همه

ناگفته دهد هر آنچه آید پس از این

عنصری

code

نسخه مناسب چاپ