آسفالت جاده تهران ـ مشهد نیاز به مرمت اساسی دارد
کیفیت جاده تهران ـ مشهد نامطلوب است و چاله‌هایی در این محور موجب خساراتی به خودروهای عبوری می‌شود، ضمن آن‌که تعداد علائم راهنمایی در این مسیر خیلی کم است که می‌طلبد پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی درباره آسفالت اساسی و نصب علائم راهنمایی در جاده مهم و پررفت‌و‌آمد تهران ـ مشهد اقدام کنند.

فواد کاسب

نسخه مناسب چاپ