صرف شکایت از قاضی موجب رد دادرس نیست
طبق نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از قاضی، موجب رد دادرس نمی‌شود.

جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ، با حضور حجت‌‎ الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

دراین جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، درباره اینکه آیا صرف شکایت از قاضی، از موجبات رد دادرس است یا خیر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت ۹۰نفر از تعداد ۱۱۱نفر حاضر در جلسه رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان را که مشعر بر مردود نبودن دادرس به صرف شکایت کیفری یا انتظامی است را تأیید کردند.

قضات هیأت عمومی در تأیید رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، به نظریه مشورتی شماره ۲۵۵۱ر۹۹۴ر۷اداره حقوقی و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۴۱ر۸۳ر۲۲۱ر۱۰ر۸۳استناد کردند.

بر این اساس صرف شکایت از قاضی حین و بعد از ارجاع پرونده از جهات رد دادرس، محسوب نمی‎شود.

نسخه مناسب چاپ