نرخ رشد اقتصادی با نفت ۶/۳ درصد و بدون نفت ۱/۳ در تابستان امسال
بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در بخش واقعی اقتصاد در تابستان امسال، میزان رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ با احتساب نفت به ۶ر۳ درصد و بدون نفت به ۱ر۳ درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همچنین عملکرد سه ماهه دوم امسال و قیمت‌های جاری نشان می‌دهد ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۲۷ میلیون و ۶۹۴ هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ناخالص ۶ میلیون و ۶۷ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۱۱ میلیون و ۸۵ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین نرخ بیکاری در بین زنان ۲ر۱۷ درصد، مردان ۳ر۷ درصد، جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۳ر۱۶ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هم ۲۳ درصد بیکار بوده ‌است.تحولات بخش خارجی اقتصاد در تابستان سال جاری هم نشان می‌دهد: تراز حساب جاری در این مدت مثبت ۱۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار، تراز بازرگانی (حساب کالا) مثبت ۱۶ میلیارد و ۶۵۳ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس ارزش فوب خلیج فارس ۵۰ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار و واردات کالا بر اساس فوب ۳۴ میلیارد و ۶ میلیون دلار بوده است.از سوی دیگر، شاخص‌های اقتصادی در بخش پولی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در تابستان امسال ۸ر۱۵درصد، رشد پول۲ر۲۹ درصد، رشد شبه پول ۳ر۱۲ درصد و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۶ درصد شده است. همچنین کل بدهی خارجی کشور ۶ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار در تابستان امسال بوده است.

نسخه مناسب چاپ