۲۵دانش آموز دیگر در مراکز درمانی پذیرش شدند
سرویس حوادث: در ادامه مسمومیت های مشکوک دانش آموزان در قم ، دیروز و برای چندمین دفعه ۲۵دانش آموز از ۵ مدرسه در مراکز درمانی پذیرش شدند. به گزارش ایسنا، درهمان ساعات اولیه ۱۸نفر از این دانش آموزان ترخیص شدندو ۷دانش آموز هم در بیمارستان تحت نظر قرار گرفتند.

نسخه مناسب چاپ