دیوان عدالت: شرط تبدیل شدن روستا به بخش ،داشتن ۱۰هزار نفر جمعیت است
براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روستاها برای تبدیل شدن به بخش باید حداقل ۱۰هزار نفر جمعیت داشته باشند.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت چندین روستای شهرستان بیرجند در باره تبدیل شدن دو روستای همجوار به بخش، که در هیات وزیران مصوب شده به طوری که حد نصاب جمعیتی را دارا نبوده است و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۱۸۲رت ۵۷۹۰۸هـ مورخ ۱۴۰۰ر۲ر۱۵هیات وزیران را داشتند، این مصوبه پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عدم حصول نصاب جمعیت و به دلیل مغایرت با ماده ۶قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابطال شد.

در رای مزبور آمده است:

اولا براساس ماده ۶قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ر۴ر۱۵ : «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می ‌آورد،‌ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی های دولت در جهت احیای ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل شود.

ثانیا برمبنای تبصره ۱ماده ۶قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ر۱۲ر۰۴) : «حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است : الف) مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره ۲همین ماده : «در نقاط کم­ تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه ­نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۱۰‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می­تواند کمتر از میزان فوق باشد.»بنا به مراتب، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ۲ماده ۶قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران جمعیت بخش باید حداقل ۱۰ هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای مستندات موجود در این پرونده از جمله نامه شماره ۲۲۵۷۰ر۱۴۰۱مورخ ۱۴۰۱ر۱۰ر۲۰مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحدهای تشکیل‌دهنده بخش شاخنات (شامل دهستان‌های شاخنات و شاخن) براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵تعداد ۷۹۶۶ نفر اعلام شده است و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۱ر۱۱ر۱۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندی مبنی بر تحقق نصاب مذکور ارائه نکرده و حتی پس از استعلام جمعیت عشایری بخش مزبور و اخذ پاسخ شماره ۲۴۸۹۰ر۱۴۰۱مورخ ۱۴۰۱ر۱۱ر۱۷مرکز آمار ایران نیز نصاب مدنظر قانونگذار برای تشکیل بخش شاخنات حاصل نشد، لذا بندهای ۲و ۳از تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۸۲رت ۵۷۹۰۸هـ مورخ ۱۴۰۰ر۲ر۱۸هیات وزیران که متضمن تشکیل بخش شاخنات در شهرستان بیرجند از ترکیب دو دهستان شاخنات و شاخن با مرکزیت روستای گازار است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده ۶قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند ۱ماده ۱۲و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می‌شود.

نسخه مناسب چاپ