پیوند شوم، اما روشنگرانه مخالفان جمهوری اسلامی!‏
رئیس شکنجه‌گران و سخنگوی رسمی ساواک یعنی پرویز ثابتی، پس از ۴۴ سال اختفا، با همسر و دخترش در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی شرکت می‌کند و خواستار براندازی می‌شود. آیا او در ۸۶ سالگی توبه کرده و به راه آمده است که می‌خواهد پیشتاز خلق قهرمان ایران در مبارزه با امپریالیسم آمریکا و رسیدن خلق به آزادی و دمکراسی باشد، یا سازمانی که چند دهه با صدام جنایتکار همکاری می‌کرد و انبوهی از ایرانیان و عراقیان را به شهادت رسانده، کارش به جایی رسیده است که با پرویزخان همراهی و همدلی کند؟

نکته شایان توجه دیگر این است که معمولاً هر گروهی برای جلب آرای مردم، وعده‌هایی می‌دهد و باغ سبزی ترسیم می‌کند که اگر ما قدرت را به دست بگیریم، چه خواهیم کرد و شما را به کجا خواهیم رساند. سه گروه عمدة مخالف جمهوری اسلامی نیز درست همین کار را کرده‌اند: تجزیه‌طلبان می‌گویند ایران را چند تکه می‌کنیم، مجاهدین خلق! با کارنامة پربار ۱۷هزار ترور در داخل ایران و همدستی با صدام، معلوم است که چه خواهند کرد و سلطنت‌طلبان نیز با روکردن ثابتی، نشان می‌دهند که ارمغانشان چه خواهد بود. راستی چه پیوند شوم، اما روشنگرانه‌ای!

رضا نورانی

نسخه مناسب چاپ