سرایه
نوروز بزرگم بزن‌ ای مطرب نوروز

زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز

برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دل‌افروز

ور نیست تو را بشنو از مرغ نوآموز

منوچهری

code

نسخه مناسب چاپ