پدری با ۲ فرزند همنام!
روزی در میان مراجعه‌کنندگان به مطب به پدری برخوردم که ۲ پسر ۵ و ۸ ساله خود را برای معاینه و مداوا نزد من آورده بود و وقتی می‌خواستم نسخه‌هایشان را در دفترچه‌های بیمه‌شان بنویسم، متوجه شدم که هر ۲ نفر «مهدی» نام دارند! از پدر، آنان پرسیدم مگر هر دوی این پسران، فرزندان شما نیستند، که پاسخ داد: چرا، هستند! پرسیدم: پس چرا نام هر دو نفرشان «مهدی» است؟ نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت: اسم یکی از پسرانم «مَهدی» و دیگری «مِهدی» است!

گفتم: برای جلوگیری از اشتباه، آیا بهتر نبود اسم یکی از پسرانت را «مهدی» و دیگری را «محمد مهدی» می‌گذاشتی؟ که دوباره نگاه معنی‌داری به من کرد و جوابی نداد، اما انگار می‌گفت: کاری به این کارها نداشته باش، خودم صلاح کار خودم را بهتر می‌دانم!

دکتر علی ـ محسنی کاشانی

نسخه مناسب چاپ