پند بزرگان
اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است.
یحیی برمکی

code

نسخه مناسب چاپ