سازمان خصوصی‌سازی: فتح‌الله‌زاده باید ۵میلیارد تومان به استقلال برگرداند
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که به منظور بررسی موضوع “پرداخت چک‌های ادعایی فتح‌الله‌زاده در برنامه فوتبال برتر روز چهاردهم فروردین”، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۵فروردین در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، سازمان خصوصی‌سازی در بیانیه‌ای اعلام کرد: لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی گرفته، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف آن بدهی را پرداخت کرده است.

اول – در تاریخ ۲۰مهر سال گذشته چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح‌الله‌زاده شش فقره چک مربوط به سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله) برگشت زده می شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۲۴مهر ۱۴۰۱ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ در بند شش صورتجلسه،مقرر می کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می دهد که با پرداخت ۶ میلیارد تومان، این چک ها رفع سوء اثر شود.

هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۳آذر ۱۴۰۱ این مصوبه را اصلاح کرده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک جمعا به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان اشاره می کند و مقرر می دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، ۵میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت شود و این ۵ میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۳آذر ۱۴۰۱و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۲۹آذر ۱۴۰۱ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم ۶میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم ۵میلیارد تومان برای ۵۰۰میلیون تومان چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره است.

دوم -پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از :

۱. چک شماره ۱۸۰۹۱۶، به تاریخ ۲۱شهریور ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان در وجه آقای امیر حسین صادقی:

این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل ۹۳-۹۲ صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ سوم شهریور ۱۳۹۷آقای صادقی اعلام کرده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند ۷۱مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۷) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج شده است.

۲. چک شماره، ۱۸۰۹۳۷به تاریخ اول بهمن ۱۳۹۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۸به تاریخ اول بهمن ۱۳۹۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۹به تاریخ ۱۵اسفند ۱۳۹۱ وچک شماره ۱۸۰۹۴۰به تاریخ ۱۱۵اردیبهشت ۱۳۹۲هر یک به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان(جمعا به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:

چک های مزبور بابت قرارداد فصل ۹۲-۹۱صادر شده (و طی سند ۴۲۴مورخ اول دی ۱۳۹۱در دفاتر مالی ثبت شده است) اما چک های مزبور در سال ۱۳۹۲از ایشان پس گرفته شده و طی سند ۵۹۴ مورخ ۲۱فروردین ۱۳۹۳ابطال شده است. طی اقرارنامه مورخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱آقای مجیدی اذعان کرده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت کرده است. لازم به ذکر است در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲، روز ۱۴تیر ۱۳۹۲و اول اسفند ۱۳۹۲آقای فتح اله زاده جمعا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری ۷۱۴ و سند ۹۳۳و سند ۴۹۷از باشگاه بستانکار شده و در سال ۱۳۹۳طلب های خود را وصول کرده است.

سوم – به جز پنج فقره چک یاد شده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیات مدیره اشاره شده هم وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره ۸۸۶۱۹۱به مبلغ ۲۵۰میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل ۹۲-۹۳صادر شده اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است.

آقای عمران زاده طی اقرار نامه مورخ ۲۸مرداد ۱۳۹۸اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می شد.

لازم به ذکر است: در مصوبه هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱چک مزبور به عنوان چک های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان است. در یکی دیگر از موارد چک به شماره ۱۸۴۶۸۷مورخ ۲۵شهریور ۱۳۹۲به مبلغ ۲۰۰میلیون تومان بابت قرارداد فصل ۹۳-۹۲در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ سوم شهریور ۱۳۹۷ ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره ۷۱مورخ سوم مهر ۱۳۹۷ صادر شده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نشده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان شده است که در مصوبه هیات مدیره مورخ اول آبان ۱۴۰۱باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوء اثر شده است.

چهارم – تمرکز بررسی های صورت گرفته این هیات معطوف به تخلفات صورت گرفته در خصوص پرداخت مبلغ ۵میلیارد تومان به اقای رسول نیازی کارپرداز آقای فتح الله زاده بابت ۵فقره چک

برگشتی (معادل ۵۰۰میلیون تومان) است و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ ۵میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح الله زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۹فروردین سال جاری، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک ها را به باشگاه مسترد کند. البته سازمان خصوصی سازی موضوع یاد شده را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد کرد.

پنجم – آقای فتح الله زده اعلام کردند که چک های بسیار دیگری هم دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری صادر شده باشد.

چک ابطال شده به هر دلیلی هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می تواند بارها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.

ششم- این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است.

سازمان خصوصی سازی هم در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است.

باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیات مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ۱۴۰۲به سازمان خصوصی سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیات مدیره دو باشگاه انجام می‌شود.

نسخه مناسب چاپ