پند بزرگان
به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام می‌دهید، نه تنها او به شما فکر می‌کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می‌کند.

پاراما هانسا یوگاناندا

برای اجتناب از بحران می توانید از سیاست سکوت استفاده کنید.

سوزان کوئیلیام

code

نسخه مناسب چاپ