حکمت نهج البلاغه
راستگو بر لبه نجات و بزرگواری است، و دروغگو بر لبه پرتگاه سقوط و خواری است.

نسخه مناسب چاپ