حکمت نهج البلاغه
از گرامی‌ترین بندگان نزد خداوند، کسی است که خدا او را بر مهار نفس یاری داده باشد؛ از این رو جامۀ زیرین اندوه و پوشش رویین ترسی در بر دارد؛ به همین دلیل چراغ هدایت در دلش فروزان است.

نسخه مناسب چاپ