میزان بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ۱۴۰۱
میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر پارسال برابر با یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان و حجم مطالبات دولت هم تا پایان ایان ماه برابر با ۵۴۱ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش شادا، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن، خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ منفی ۵۶ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان بوده است.

همچنین مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال ۱۴۰۶ برابر با ۶۲۲ هزار و ۵۹۲٫۵ میلیارد تومان خواهد بود که ۵۲۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان آن اصل و ۹۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان سود اوراق است.

از زمان تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مبلغ ۸۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان شامل ۴۱۸ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان اوراق نقدی و ۴۱۵ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی منتشر شده است که بیشترین مبلغ اوراق منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۹ است که این مرکز ۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۱۳۰ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی و در مجموع ۲۰۲ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق منتشر کرد.

مدیریت انتشار اوراق غیرنقدی دولت که عمدتا شامل اسناد خزانه بوده، برعهده اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی است.اسناد خزانه اسلامی ابزار تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم و دست اندازی به منابع بانک مرکزی است که در زمره اوراق بهادار با نام قرار گرفته و بیانگر تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آن در آینده است. این اسناد از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن تأمین کسری بودجه دولت‌ها است.

طبق این گزارش، از ابتدای راه اندازی مرکز بدهی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳۸ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت مورد تسویه قرار گرفته است که بیشترین مبلغ تسویه مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان اصل و ۴۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان سود اوراق با تضمین دولت بوده که مجموعا ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق با تضمین دولت تسویه شده است.همچنین پیش‌بینی و هماهنگی‌های لازم برای تسویه به موقع اصل و فرع اوراق بهادار اسلامی در سنوات آتی برعهده مرکز بدهی‌ها است که اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۲۵ هزار و ۴۶ میلیارد تومان و مجموع اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره دولت در پنج سال آینده یعنی مجموع تعهدات اوراق دولتی تا سال ۱۴۰۶ برابر با ۶۲۲ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان خواهد بود که ۵۲۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان آن اصل و ۹۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان سود اوراق است.

طبق آخرین گزارش این مرکز، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذر سال ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان و مطالبات دولت تا پایان این ماه برابر با ۵۴۱ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بوده که رقم ۶۰۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان مازاد بدهی‌ها بر مطالبات دولت تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ بوده است.

همچنین میزان بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ۱۴۰۱ برابر با یک میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی یک میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بوده که مازاد بدهی‌ها بر مطالبات شرکت‌های دولتی رقم منفی ۶۰ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان است.

در بررسی عملکرد انتشار اوراق دولتی با ظرفیت های قانونی در سال ۱۴۰۱ مشخص می شود که از مجموع ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق پارسال ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان مطابق با اصلاحات و الحاقات قانون بودجه و ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.

در سال ۱۴۰۱ مبلغ نقد تأمین شده از طریق فروش اوراق نقدی معادل ۱۲۰ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان و همچنین مبلغ تسویه شده اصل اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان و سود و کارمزد اوراق دولتی ۴۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان شده که جمعا ۱۷۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان میزان تعهدات و عملکرد تسویه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

همچنین خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتتجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ منفی ۵۶ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان بوده است.

نسخه مناسب چاپ