نگاه
نرخ تورم، «آمار متقن» نیست؟!
محمدرضا حیدرزاده
رئیس جمهوری در روز پنجم مرداد پارسال در جلسه هیات دولت در زمینه اهمیت هماهنگی دستگاه های اجرایی با مرکز آمار ایران یادآور شده بود: «مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است، فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها در کشور قرار گیرد و سایر دستگاه ها هم به آن تاُسی کنند. آمارهای نامستند، حتی در تصمیم سازی های درون دستگاهی هم مشکل ایجاد می کند، بنابراین هر دستگاهی که می خواهد آماری اعلام کند، باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود…».

یکی از آمارهای مهم اثرگذار در تصمیمات برنامه ریزان کشور، آمار مربوط به نرخ تورم است که حتی در جامعه هم مورد دقت و نظر قرار می گیرد. آخرین بار در اسفند پارسال بود که مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه بهمن را اعلام کرد و پس از آن با حذف این وظیفه مواجه هستیم.

سئوال این است که اگر بنا بر تاکید رئیس جمهوری، «مرکز آمار ایران مسئول انتشار آمارهای متقن» مانند نرخ تورم است، به چه دلیل و با استناد به چه نظر و منطقی، وظیفه انتشار آمار نرخ تورم، در پنجاه و هشت سالگی مرکز آمارایران، به دستگاه دیگری واگذار شده است؟

هدف از این تغییر مبداء اعلام نرخ تورم چه بوده و چرا هیچ توضیح و توجیهی برای تنویر افکار عمومی صورت نگرفته است؟

حداقل اثر منفی چنین تصمیمی آن که، زمان انتشار اخبار نرخ تورم هر ماه که طی سال های گذشته در روز اول یا دوم ماه بعد بود، در ششم فروردین گذشته شاهد اعلام نرخ تورم اسفند پارسال بودیم و اکنون هم که یک هفته از ماه اردیبهشت گذشته، هنوز نرخ تورم ماه فروردین توسط مجری جدید اعلام نشده است!…

نسخه مناسب چاپ