ان الی ربک الرجعی
فاجعه مولمه رحلت استاد نامدار حوزه علمیه قم صانها الله عن الحدثان مرحوم آیت الله موسوی تهرانی (طاب ثراه) را به ارباب فقاهت وفضیلت وتقوی ومستفیضان ازافاضات آن بزرگواروبیت سوگوار آن معلم عالی مقام تسلیت عرض می کنم . ایشان نمونه کاملی ازیک روحانی وارسته تربیت یافته مکتب قم ونه تنها مربی علمی بلکه آموزگار اخلاق بودند. رحلت ایشان ثلمه ای جبران ناپذیر درکاروان دانشیان است.برای روح بلند آن مرحوم رضوان واسعه حق متعال وبرای بستگان سوگوار صبر جمیل واجر جزیل مسالت دارم .

سید مصطفی محقق داماد

هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲

نسخه مناسب چاپ