پند بزرگان
مفهوم خوشبختی واقعی را نفهمیدم تا ازدواج کردم و آن وقت دیگر خیلی دیر شده بود.

ماکسن کافمن

اگر زندگی را برای یکدیگر راحت‌تر نسازیم، برای چه زندگی می‌کنیم؟

جورج الیوت

code

نسخه مناسب چاپ