یادداشت
طلسم شکنی تیم امید
اکبر عزیزی
سرانجام غائله انتخاب مربی برای تیم امید فروکش کرد و رضا عنایتی مربی تیم امید شد. این انتخاب تعجب بسیاری را رقم زد، ازاین رو که چنین انتخابی نیاز به این مقدار فرصت سوزی ،جنجال وگروکشی وصدور بیانیه نداشت .افزون براین درهیچ دوره ای نام عنایتی در فهرست گزینه ها قرار نداشت امابه ناگاه قرعه به نام او خورد وسرمربی تیم ملی امید شد. قرار بود این مسئولیت به محرم نوید کیا واگذار شود وحتی به توصیه ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان،محمد مایلی کهن نقش واسطه را ایفا کرد تا محرم این مسئولیت را قبول کند.مسیر رضایت فراهم شد،اما در پیچ آخر ناگهان و در نهایت نا باوری ورق برگشت ونام عنایتی نهایی شد. برای عنایتی آرزوی موفقیت داریم ؛اما واقعیت این است که تیم امید قریب به ۴۴سال است که آرزوهایش برای راهیابی به بازیهای المپیک تحقق نیافته است اما بااین حال با آگاهی از این نکته ،مسئولیت تیم امید در اختیار مربی کم تجربه ای قرار گرفت که پایین ترین روزمه را در اختیار دارد. نکته اساسی دیگراین که ایشان در زمینه بین المللی هیچ تجربه وطبعا امتیازی درکارنامه اش ندارد.به هرتقدیر،توقع وانتظارازتیم امیدبسیاربالاست ودراین ۴۴سال که تیم امید ناکام ماند ،واکنش ها واعتراضات درفوتبال شدید بود و بعضا درمقاطعی صندلی رئیس فدراسیون فوتبال به همراه مربی وقت تیم امید دچار لغزش وجابجایی وتغییرات در حد خانه تکانی گسترده ای شد. اکنون عنایتی آمده است تا طلسم شکنی کند ودراین کار مهم برای او آرزوی موفقیت داریم،اما کار به این سادگی نیست. متاسفانه بعد از ۴۴ سال هنوز نتوانسته ایم در بخش تیم امید به برنامه مدونی دست یابیم تا امیدها ،امیدوار به موفقیت شوند .

نسخه مناسب چاپ