۴۴ سال با تیم امید و مربیان متفاوت
تیم امید را باید ناکام ترین تیم تاریخ فوتبال ایران دانست. این تیم با ۴۴ سال ناکامی ، همچنان پشت دروازه ورودی به بازی های المپیک و شرکت در بازیهای آسیایی متوقف باقی مانده است. در این مدت مربیان پرشماری سکان این تیم را برعهده داشته که در هیچ دوره ای گره ای باز نشد . با هم به فهرست مربیانی که هدایت تیم امیدرا زیر نظر داشتندمی اندازیم.

سال ۱۳۵۴= فرانک اوفارل، سال۱۳۵۷= جلال طالبی، سال۱۳۶۰= ابراهیم آشتیانی وفریدون معینی، سال ۱۳۶۰= احمد طوسی، سال۱۳۶۸= جلال طالبی، سال ۱۳۶۸= حسن حبیبی، سال ۱۳۷۲= ایوویچ، سال ۱۳۷۳= یورگن گده، سال ۱۳۷۴= حسن حبیبی، سال ۱۳۷۵= کوماس، سال ۱۳۷۸= مناجاتی، سال۱۳۸۱= برانکو، سال ۱۳۸۲= مایلی کهن، سال ۱۳۸۳= فرکی، سال ۱۳۸۴= سیمونز، سال۱۳۷۶= بگوویچ، سال۱۳۸۶ = نیکولیچ، سال ۱۳۸۹= غلام پیروانی، سال ۱۳۹۰= افاضلی، سال۱۳۹۲ منصوریان، سال ۱۳۹۲=وینگا، سال ۱۳۹۳= محمد خاکپور، سال ۱۳۹۶= امیر حسین پیروانی، سال ۱۳۹۷= کرانچار، سال۱۳۹۸= فرهاد مجیدی، سال ۱۴۰۰= مهدی مهدوی کیا، سال ۱۴۰۲= رضا عنایتی

نسخه مناسب چاپ