تماس با ما

آدرس: تهران. بلوار میرداماد – خیابان مصدق جنوبی 

تلفن :

۰۲۱ ۲۹۹۹۹    _   ۰۲۱ ۲۲۲۵۸۰۰۵-۶

فکس:  

۰۲۱  ۲۲۲۵۸۰۱۹

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : +9821 29999  +۹۸۲۱ ۲۲۲۵۸۰۰۵-۶

Fax : 009821 22258019-21

email: ettelaat@ettelaat.com

:جهت درج آگهی:

 

22258005

22258014-8

 

emai: agahi.ettelaat@yahoo.com – sazeman@ostan.org

تعرفه آگهی در روزنامه اطلاعات