کلمه‌بازی | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » کودک و جوان » کلمه‌بازی

کلمه‌بازی

* از بس عاشق گذشته‌اش بود، عقربه‌های ساعتش، رو به عقب حرکت می‌کرد.
* سایه‌ای که اهل قانون باشد از روی خط عابر عبور می‌کنه، حتی اگر صاحبش این کار را نکند.
* آن‌قدر دیر شروع کرد که زود به خط پایان رسید.
* کسی که در خواب زیاد حرف می‌زند، در بیداری عمل نمی‌کند.
انیس علی‌آبادی


Scroll To Top