آیت الله محقق داماد: کانون وکلا برای دفاع از حقوق عمومی تلاش کند‏
سرویس خبر: اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با آیت الله سید مصطفی محقق داماد در محل دفتر وی در فرهنگستان علوم دیدار کرده و با ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های کمیسیون حقوق بشر،راجع به وضع حقوق بشر و شهروندی در ایران و جهان گفتگو کردند‎.‎
آیت الله محقق داماد در این نشست، با اشاره به نقش ممتاز کانون‌های وکلا در جهان به عنوان یک گروه مرجع اثر بخش در حوزه عمومی و مدافع حقوق ملتها اضافه کرد: انتظار این است که نهاد وکالت مستقل ازقدرت و دیدبان و تکیه گاه حقوق عمومی تلقی شده و در دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و بهنگام عمل کند.کانون‌های وکلا پیش و بیش از این که مدافع حقوق افراد و موکلین خود باشند، باید حامی و مدافع حقوق ملت باشند.نسخه نحیف شده یا ناتوان و بی انگیزه در دفاع از حقوق ملت زیبنده کانون وکلا نیست و باید زمینه توان افزایی و همبستگی وکلا برای دفاع از حقوق مردم فراهم شود‎.‎
این استاد مبرز حقوق ضمن تحلیل وضع شاخص‌های حقوق بشر و شهروندی در ایران در پاسخ به پرسش «در این برهه چه باید کرد؟» اظهار داشت:در وضع کنونی توسعه و اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندی مستلزم کنش فعالانه و تقویت کانون‌های وکلا برای دفاع از حقوق عمومی همگام با آگاهی بخشی به جامعه و فعالیت آموزشی و ترویجی است. حل معضلات سیستماتیک جاری بدون پشتوانه یک جامه مدنی آگاهی بخش توانا و اثربخش در معیت گروه‌های مرجع اجتماعی قابل اتکا و اعتماد عمومی میسر نیست‎.‎
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی متخلق بودن وکلا به سلامت نفس و تعهد اجتماعی و باور به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندان را در فعالیت‌های حقوق بشری کانون وکلا ضروری دانست و اظهار داشت: در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و عدالت قضایی کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی تلقی شده و زمینه‌ساز تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان و جامعه و ضامن تحقق دادگستری شایسته است.لذا نباید کانون وکلا را در برابر دادگستری تداعی کرد‏‎.‎
این مدرس دانشگاه با استقبال از فعالیت‌های حقوق بشری کانون وکلا افزود:امیدوارم رشته حقوق عمومی در کشور توسعه افزون تری یابد و شاهد بسط مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندان در کشور باشیم.مردم باید با حقوق خود و تکالیف حکمرانی آشنا شوند و فرهنگ مطالبه و پاسخگوسازی نهادینه شود؛ روشنگری نسبت به حقوق بشر وشهروندی زمینه ساز افزایش دانش عمومی و مطالبه برای بهبود و اصلاح امور است‏‎.‎ وی با تاکید بر سلامت نفس قضات و وکلا افزود:اعطای پروانه به قضات بازنشسته و وکالت استادان دانشگاه که شائبه ارتباط‌های ناصحیح را در امور قضاوتی ایجاد می‌کند، قابل تامل و اصلاح آن ضروری است. نظارت استصوابی بر انتخابات کانون‌های وکلا زمینه انتخاب آزادانه و رقابتی و تقویت کانون وکلا را سست می‌کند.کانون وکلای مستقل و قدرتمند مستلزم سلامت و همبستگی وکلا برای اهداف ملی و خیر عمومی است‏‎.‎
در این نشست اعضای کمیسیون حقوق بشر با تمجید از مواضع استاد محقق داماد در زمینه توسعه و ترویج حقوق بشر و طرح موضوعات حقوق بشری از خاستگاه موحدانه در عرصه عمومی و ارائه چهره رحمانی و خشونت پرهیز از دین،خواستار ارائه رهنمود مستمر نسبت به فعالیت‌های کمیسیون شدند‎.

Email this page

نسخه مناسب چاپ