نگاه
تعاونی ها، ظرفیتی فراتر از تصور
ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه شبکه تعاونی ها بسیار فراتر از آن چیزی است که امروزه جامعه ما از آن بهره می برد.

سیزدهم شهریور در تقویم ملی به نام روز تعاون نامگذاری شده است. مناسبتی متعلق به همه ذی مدخلان بخش تعاون کشور که نقطه عطفی برای بازیابی، بازشناسی و تمرکز قوا برای حرکتی رو به آینده تلقی می شود. این روز مبارک را به جامعه تعاونگران و تلاشگران این عرصه تبریک می گویم.

بی تردید در فضای کنونی کشور تعاونی ها از معدود نهادهایی هستند که قادرند بخش قابل توجهی از بار فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجود را بر دوش کشیده و این شرایط فرصتی شایسته برای نشان دادن ظرفیت ها و توانمندی های تعاونی هاست.

بیش از نیم قرن از ایجاد رسمی تعاونی‌های روستایی در کشور می‌گذرد. این ۵۰ سال نمادی از سیر تحول حضور، مشارکت، همیاری، دگریاری، رابطه‌مندی دولت با مردم و مردم با دولت، توسعه تعاون گری، توسعه روستایی و کشاورزی و بسیاری موارد دیگر ناشی از حضور ساختاری به نام تعاونی به شکلی رسمی و قانونی در جامعه ایران به خصوص جامعه روستایی و کشاورزی کشورمان بوده است. ساختاری که امروز همه ما میراث دار آن هستیم و وظیفه داریم در حفظ و توسعه و رفع کاستی های آن، همه با هم، فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن بکوشیم.تغییر دیدگاه ها نسبت به جایگاه واقعی تعاونی ها در بخش روستایی و کشاورزی و گسترش کمّی و کیفی فعالیت ها بر پایه اصول بنیادین تعاونی، متضمن تعالی و پیشرفت در خور شأن این بخش مهم اقتصاد کشور است. باز تعریف شیوه حکمرانی در حوزه شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از ملزومات اساسی به منظور تحول و پویایی این نهادها به شمار می رود، تحولی که برای اعتمادسازی و ابهام‌زدایی در فضای فرهنگی و اجتماعی روستاها به شدت مورد نیاز است.

برای ما مسلم است که ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه شبکه تعاونی‌ها بسیار فراتر از آن چیزی است که امروزه جامعه ما از آن بهره می برند؛ علیهذا توسعه کارکردها و نقش آفرینی های این بخش مساعدت و همکاری یکایک ما را طلب می کند.

مدیریت مطلوب از منظر سازمان تعاون روستایی به مثابه بازنمایی ابزارهای ضروری برای گذاری پایدار با هدف جذب حداکثری فرصت ها وایجاد رابطه ای پویا ودینامیک بین سازمان، اتحادیه ها واعضای تشکل های صنفی و سازگار کردن آن با ضرورت های امروزی حیات اقتصادی جامعه کشاورزی است.همه ما تعاون‌گران باید تلاش کنیم تا در یک بازی برد- برد، تعادلی پایدار میان اهداف متنوع جامعه کشاورزی، منویات استراتژیک دولت، منافع و نیازهای مردم درروستاها برقرار سازیم.

اگر چه طی دو دهه گذشته ضربات وصدمات ناجوانمردانه ای که عمدتا بر اثر سوء مدیریت ها و اقدامات نابخردانه یا سودجویانه عده ای بر پیکر شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی و همچنین سازمان تعاون روستایی وارد آمده و به انحاء مختلف شریان های درآمدی و حیاتی آن را با چالش مواجه کرده است، اما خوشبختانه در دوره مدیریت جدید با سرعت و شدت لازم با آنها برخورد و تلاش های جدی برای احقاق حقوق از دست رفته مردم آغاز شده است.

علی ایحال، علیرغم همه این اتفاقات، شبکه تعاونی های روستایی کشور همچنان وجدان بیدار جامعه کشاورزی و روستایی ایران است.

حسین شیرزاد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

Email this page

نسخه مناسب چاپ