به ترامپ
تیر به سنگ خورده‌ای
افشین علا
 

هر علفی که می‌جوی، مزمزه‌کن، بیان مکن

یا که اگر غلط کنی، گنده‌تر از دهان مکن

می‌دهی از زبان سبز آن سر سرخ را به باد

قلقلک خیال را لقلقه‌ی زبان مکن

از وطنم بگو ولی جانب احتیاط‌گیر

با دم شیر، این چنین بازی آن چنان مکن

نام خلیج‌فارس را چون که ز یاد برده‌ای

بیش‌ مگو و خویش را مضحکه‌ی جهان مکن

حامی خاص داعشی، اصل و اساس داعشی

پس سخن از ترور نگو خنده‌ی ما عیان مکن

شیخ خمیده‌‌ای اگر رقص کند به ساز تو

خشم خداست در کمین تکیه‌بر این کمان مکن

تیر به سنگ خورده‌ای، کاکل رنگ خورده‌ای

آب فرنگ خورده‌ای، میل به شوکران مکن

دنبه‌ی صهیونیست را بوی کباب یافتی

گاوچران سرخ مو! سیخ در استخوان مکن

وهم سراب دیده‌ای پنبه به خواب دیده‌ای

چون شتران بی‌خرد لف لف بی‌امان مکن

خاور عشق زان ما، صور و دمشق جان ما

کابل، هم زبان ما ، هلهله چون زنان مکن

شام و عراق رام شد، خواب یمن تمام شد

سکه‌ی دین به نام شد، گیس مکش، فغان مکن

فارس، شکوه یافته، سوی فلک شتافته

قلب اتم شکافته، خشم من امتحان مکن!

Email this page

نسخه مناسب چاپ