جانشین کامل زهرای اطهر، زینب است
آیت‌الله علی کاظمی‌اردبیلی
 

جانشین کامــل زهرای اطهر، زینب است

نور چشم حضرت ختم پیمبر زینب است

بحث ارزش ها اگر مطرح شود اندر میان

بی تأمل با همــه عالم برابر زینب است

او شکوه حضرت حقّ است اندر عرش و فرش

شکر گویم بارهــــا از عــرش برتر زینب است

آن که کـــرده عالـمـــی را از فــروغ روی خود

چون شب مهتاب و جان پرور منوّر زینب است

در مناعت، حیدر ثانی بُود از این سبب

افتخار حیدر و اولاد حیـدر زینب است

مایه عیش و سرور مصطفی در جان و دل

همچنان محبوبـــه خلّاق داور زینب است

آن که در راه برادر، داده فـــرزندان خویش

دیده در دل بارها داغ برادر زینب است

در حجاز و کربلا و شام و در جاهای سخت

آن کـــه بــوده با برادر یار و یاور زینب است

آن که همچــون بلبلـــی شوریده اندر گلسِتان

ناله ها کرده است بر گل های پرپر زینب است

آن که بوسیده است حلقوم حسین تشنه لب

روی خاک کــربلا بر جــای مــــادر زینب است

بوسه ها کرده است آن که با لب خونین خود

بارهــــا از پیـکــــر عبّاس و اکبــر زینب است

از برادر بر گـــرفته آن کـــه در گرداب غــــم

جسم خون آلوده و قنداق اصغر زینب است

آن که اندر حادثات سخت شیر افکن همی

ایستاده چون یکی سدَ سکندر زینب است

شِکوه‌ای هرگز نکرده آن که پیش هیچکس

لحظه‌ای از گردش چرخ ستمگــر زینب است۱

آن که شــور و ولوله انداخته اندر جهـــان

از سر و زلف پریشان ، دیده تر زینب است

در میان قتلگاهی کـــه به خـــــون آغشتـــه بــــود

ندبه آن کس کرده بر آن جسم بی سر زینب است

شأن زینب با کلام و کلمه کی آید به دست ؟

«کاظمی» بس کن، ز هـر واژه فــراتر زینب است

۹ر۴ر۸۷- تهران

۱- این بیت اشاره به این مطلب دارد که وقتی یزید در مجلس خود به حضرت زینب جسارت کرد و گفت: کیف رایت صنع الله (یعنی کار خدا را چگونه دیدی ؟) حضرت زینب بی تامل فرمود:ما رایت الا جمیلا (یعنی همه را زیبا و جمیل و دلپسند دیدم).

Email this page

نسخه مناسب چاپ