خبرنگاران
افشین علا
 

ای خبرنگاران، ای راویان دانایی

وارث رسولانید با دم مسیحایی

می کنید در میدان با یلان، هم آوردی

کار لشکری کردید گاه خود به تنهایی

هم گهرشناسان را انس با اسامی تان

هم جریده خوانان را با شما هم آوایی

ای خوشا نگارش ها نقدها گزارش ها

اشتیاق عکاسی شور صفحه آرایی

پای حرف هاتان تا یک دقیقه بنشینیم

برده اید ساعت ها رنج راه پیمایی

جوهر حقایق شد جاری از قلم هاتان

گرچه می کند باطل میل خامه فرسایی

مرغ زیرکید آری بر شما همین زیبد

در رهایی استغنا در قفس، شکیبایی

ملت از شما خرسند در رسانه ها هرچند

سخت می توان گفتن حرف حق به شیوایی

دی ۹۷

Email this page

نسخه مناسب چاپ